VARTDAL DYKKERKLUBB

VEDTEKTER

Vedtatt 04.04.2013

 

§ 1 Formål 

Klubben er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Klubbens formål er å fremme interessen for fritidsdykking, skape et miljø for dykkerinteresserte ved å arrangere turer, foredragskvelder og andre sammenkomster. Klubben skal også legge til rette for at klubbens medlemmer skal ha tilgang til materiell for dykkerturer.

 

§ 2 Organisatorisk tilknytning 

Klubben er ikke tilknyttet andre lag, foreninger, forbund etc.

 

§ 3 Medlemmer 

Alle kan bli medlem, men må rette seg etter klubbens vedtekter og sikkerhetsbestemmelser. Overtredelser av disse kan, av årsmøtet, bli utestengt fra klubbens aktiviteter. Alle medlemmer er selvstendig ansvarlig for sine handlinger og aktiviteter. Medlemskapet er først gyldig, og regnes fra den dag kontingent er betalt.

Klubben har følgende medlemskategorier:

– Hovedmedlem

– Støttemedlem

 

§ 4 Stemmerett og valgbarhet 

For å ha stemmerett på klubbens møter må medlemet ha betalt inneværende årskontingent, og ellers være fri for heftelser til klubben.

 

§ 5 Kontingent og priser 

Kontingent fastsettes av årsmøtet og betales forskuddsvis. Medlemmer som skylder kontingent for mer enn ett år, har ikke stemmerett eller andre rettigheter, og kan av årsmøtet strykes som medlem av klubben.

 

§ 6 Tillitsvalgtes godtgjørelse 

Tillitsvalgte kan motta refusjon for faktiske utgifter. Utgifter til refusjon for faktiske utgifter skal fremgå av lagets budsjett og regnskap.

 

§ 7 Årsmøte

Klubbens høyeste myndighet er årsmøtet som holdes hvert år innen utgangen av februar måned.

 

§ 7a Årsmøtets innkalling

Årsmøtet innkalles av styret med minst 3 ukers varsel direkte til medlemmene, og i offentlig organ . Forslag som skal behandles på årsmøtet må være styret i hende senest to uker før årsmøtet. Fullstendig saksliste må være tilgjengelig for medlemmene senest en uke før årsmøtet. Alle klubbens medlemmer har adgang til årsmøtet. Årsmøtet kan invitere andre personer til å være tilstede.

 

§ 7b Årsmøtets oppgaver 

Årsmøtet skal:

1. Behandle klubbens årsmelding

2. Behandle klubbens regnskap i revidert stand

3. Behandle innkomne forslag

4. Fastsette kontingent

5. Vedta klubbens budsjett

6. Bestemme klubbens organisasjon

7. Velge: Leder og nestleder 2 styremedlem. Ene styremedlemmet er kasserer.

 

§ 7c Årsmøtets vedtak

Årsmøtet er vedtaksført med det antall stemmeberettigede medlemmer som møter. Ingen har mer enn en stemme. Stemmegivningen kan skje skriftelig eller ved skriftelig fullmakt.

På årsmøtet kan det ikke behandles andre forslag om lovendring som ikke er ført opp på sakslisten. Andre saker kan behandles og avgjøres når 2/3 av de fremmøtte krever dette. Slik beslutning kan bare tas i forbindelse med vedtak om saksliste.

 

 

§ 7d Ledelse av årsmøte 

Årsmøtet ledes av valgt person og en ytterligere velges som protokollfører.

 

§ 7e Stemmegivning på årsmøtet 

Med mindre annet er bestemt skal et vedtak for å være gyldig være truffet med alminnelig flertall av de avgitte stemmene. Blanke stemmer anses som ikke avgitt.

Valg foregår skriftlig hvis det foreligger mer enn et forslag. Bare foreslåtte kandidater kan føres opp på stemmeseddelen. Stemmesedler som er blanke, eller som inneholder ikke foreslåtte kandidater, teller ikke og stemmene anses som ikke avgitt.

Valg foregår enkeltvis og to kandidater får likt antall stemmer, foretas bundet omvalg mellom de to kandidatene. Er det ved 2dre omvalget stemmelikhet, avgjøres det med loddtrekning.

 

§ 7f Ekstraordinært årsmøte 

Ekstraordinære årsmøter holdes når styret eller minst 1/3 av de stemmeberettigede medlemmene krever det.  Det innkalles på med minst 1 ukers varsel. Ekstraordinært årsmøte kan bare behandle og ta avgjørelser i de sakene som er kunngjort i innkallingen.

 

§ 8 Styret 

Klubben ledes av styret som er klubbens høyeste myndighet mellom årsmøtene.

 

§ 8a Styrets sammensetning

Styret skal ha minimum 3 medlemmer men kan ha 6 medlemmer. Styrets medlemmer benevnes, og velges på følgende måte.

Benevning Oppgave Valg
Leder Lede styret mellom årsmøtene og kalle inn til styremøter. Velges hvert år
Nestleder Lede styret i lederens fravær. Velges 2 år av gangen
Kasserer Føre Klubbens økonomiske disposisjoner. Sende ut fakturaer og betale ut regninger. Velges hvert år
Styremedlem 1 Delta på styremøter som ansvarlig representant. Velges annet hvert år
Styremedlem 2 Velges hvert år
Styremedlem 3 Velges annet hvert år

 

 

§ 8b Styrets oppgaver

Styret skal:

1. Iverksette årsmøtets vedtak og bestemmelser

2. Forvalte klubbens materiell og eiendeler

3. Administrere og føre nødvendig kontroll over klubbens økonomi i henhold til de retningslinjer gitt av årsmøtet.

4. Representere klubben utad.

5. Utarbeide og vedlikeholde klubbens intern-kontrollhåndbok.

6. innkalle til årsmøte eller ekstraordinært årsmøte.

 

Styret holder møte ved behov, dog minimum 2 (to) styremøter pr år.

Styret er vedtaksført når et flertall av styrets medlemmer er tilstede. Vedtaket fattes med flertall av de avgitte stemmer. Ved stemmelikhet teller møtelederens stemme dobbelt. Varamedlem er stemmeberettiget når han/hun møter på vegne av fraværende styremedlemmer.

 

§ 9 Lovendringer 

Endringer i disse vedtekter kan bare foretas på det ordinære eller ekstraordinært årsmøte. Likevel bare etter å ha vært oppført på saksliste før årsmøtet. Det kreves 2/3 flertall av de avgitte stemmene for at endring av vedtektene skal være gyldig.

 

§ 10 Oppløsning 

Oppløsning av Vartdal dykkerklubb kan bare behandles på ordinære årsmøter. Blir oppløsningen vedtatt med minst 2/3 flertall, innkalles det til ekstraordinært årsmøte tre måneder senere. For at oppløsningen skal skje må vedtaket her gjentas med 2/3 flertall.

Sammenslutning med andre klubber/forbund behandles på lik linje som ved oppløsning av klubben.

 

§ 11 Erstatningsansvar 

Ved lån av klubbens materiell skal det leveres tilbake i samme stand som det ble mottatt. Dette gjelder også skader som har oppstått pga normal bruk, dog ikke skader på slitasjedeler som forventes å byttes ved normalt serviceintervall.

 

§ 12 Rettigheter 

Hovedmedlem har alle rettigheter til å benytte seg av tilbudet som klubben gir. Støttemedlemskap gir rett til informasjon om sosialt samvær, turer, årsmøte, samt delta på slike. Medlemsskapet gir også mulighet til å være med i styret med unntak av verv som formann.